Algemene Voorwaarden van Maarten van Bussel Advies en Management.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en op alle overeenkomsten tussen cliënt en Maarten van Bussel.

1.2. Van deze voorwaarden kan slechts rechtsgeldig worden afgeweken, indienen voor zover dit vooraf uitdrukkelijk tussen cliënten en Maarten van Bussel is overeengekomen.

1.3. Algemene voorwaarden van de cliënt en/of van derden zullen slechts van toepassing zijn indien en voor zover Maarten van Bussel de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 

Artikel 2 Totstandkomingovereenkomsten

2.1. Maarten van Bussel behoudt zich het recht voor om het verrichten van diensten zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel te beperken.

2.2. Een door de cliënt aan Maarten van Bussel verstrekte opdracht bindt Maarten van Bussel slechts indien deze door Maarten van Bussel, dan wel de door deze schriftelijk bevoegd verklaarde personen, schriftelijk is bevestigd, welke opdrachtbevestiging behoudens onverwijld tegenbericht van de cliënt geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven, dan wel zodra een aanvang met de uitvoering van de opdracht door Maarten van Bussel is gemaakt.

2.3. De opdrachtbevestiging van Maarten van Bussel is gebaseerd op de door de cliënt bij de aanvraag verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan Maarten van Bussel mag uitgaan.

2.4. Maarten van Bussel zal de werkzaamheden welke zij op grond van de overeenkomst gehouden is te verrichten, doen verricht en in eigen beheer, of door met Maarten van Bussel geaffilieerde ondernemingen en/of derden indien Maarten van Bussel zulks wenselijk acht.

 

Artikel 3 Algemene verplichtingencliënt

3.1. De cliënt zorgt er voor dat Maarten van Bussel tijdig beschikt over een volledig overzicht van alle door Maarten van Bussel in verband met de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en geeft Maarten van Bussel op eerste verzoek alle inlichtingen die Maarten van Bussel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd.

3.2. Door Maarten van Bussel verstrekte gegevens, gedrukt dan wel anderszins, zijn uitsluitend bestemd voor de cliënt zelf, respectievelijk voor diens interngebruik, en zullen door de cliënt niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De cliënt is gehouden om de door Maarten van Bussel verstrekte gegevens als strikt vertrouwelijk te behandelen en zal met betrekking tot deze gegevens de grootst mogelijke discretie betrachten. De cliënt zal deze gegevens niet aan derden bekend maken, noch aan derden ter beschikking stellen en garandeert dat zijn medewerkers in de ruimste zin des woords met betrekking tot deze gegevens strikte vertrouwelijkheid zoals voornoemd zullen betrachten.

3.3. De cliënt zal geen melding maken van Maarten van Bussel als zijnde de bron van eventuele gegevens c.q. rapportages, tenzij Maarten van Bussel hiertoe schriftelijk toestemming verleent.

3.4. Het is de cliënt niet toegestaan om informatie aan te vragen voor anderen en zal voorts voor zorg dragen dat door eventuele derden van de tussen cliënt en Maarten van Bussel gesloten overeenkomst tot het verrichten van diensten door recherche en informatie geen gebruik zal worden gemaakt.

3.5. Cliënt erkent met betrekking tot de Maarten van Bussel verstrekte gegevens in de ruimste zin des woord, waar onder van Maarten van Bussel afkomstige rapportages. Het is cliënt verboden om door Maarten van Bussel verstrekte gegevens c.q. rapportages geheel dan wel gedeeltelijk te vermeerderen, respectievelijk te openbaren.

 

 

Artikel 4 Zekerheidsstelling

Maarten van Bussel is te allen tijde gerechtigd om van de cliënt betaling vooraf of voldoende zekerheidsstelling te verlangen.

 

Artikel 5 Tarieven/tarievenwijzigingen

5.1. Door Maarten van Bussel zullen kosten, verbonden aan het bewerken van gegevens, respectievelijk verbonden aan de overdracht van gegevens door Maarten van Bussel aan de cliënt, respectievelijk verbonden aan het vermelden, groeperen en op informatie dragers plaatsen van gegevens ten behoeve van de cliënt aan de cliënt door berekenen.

5.2. Maarten van Bussel is te allen tijde gerechtigd haar tarieven één maal per jaar te wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijs wijzigingen 1 maand na de bekendmaking daarvan in. De wijziging zal schriftelijk bekend worden gemaakt door Maarten van Bussel aan cliënt.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1. Maarten van Bussel verricht haar diensten naar beste weten en geheel te goeder trouw, doch zal niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schaden en gevolgen, waaronder begrepen schadeaanspraken jegens Maarten van Bussel van personen of zaken op wie een door Maarten van Bussel verstrekte rapportage betrekking heeft, voortvloeiende, direct of indirect, uit de door haar verrichte diensten of uit vertraging bij verrichten van diensten.

6.2. Opdrachtgever bepaalt hoe en op welke wijze het project wordt verricht en hoe er met de gegevens wordt omgegaan. Maarten van Bussel maakt geen gebruik van de gegevens. Voorts bepaalt opdrachtgever voor welk doel hij/zij de gegevens wil gebruiken.

 

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

Maarten van Bussel kan alle gemaakte kosten welke direct of indirect verband houden met de uitvoering van de opdracht aan de cliënt in rekening brengen. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur vermeld. Bij gebreke van betaling binnen 14 dagen na factuur datum is de cliënt van rechtswege in verzuim en is Maarten van Bussel bevoegd een vertragingsrente in rekening te breng en gelijk aan het dan geldende disconto percentage van de Nederlandse Bank. Alle kosten van invorderingsmaatregelen zijn voor rekening van de cliënt. Het staat Maarten van Bussel vrij om aan de cliënt wegens gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten een bedrag in rekening te brengen gelijk aan 15% van het openstaand factuur bedrag zonder dat Maarten van Bussel is gehouden tot enigerlei specificatie.

 

Artikel 8 Ontbinding

Indien de cliënt in verzuim is ter zake van enige op hem rustende verplichting of ingeval van faillissement of surseance van betaling van de cliënt heeft Maarten van Bussel het recht de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven

KvKnr. 58441956